Ubezpieczenie dla pracowników PWr

Dostępność: tylko dla pracowników Politechniki Wrocławskiej
Wysyłka w: do 5 dni (najczęściej 24h)
Cena: 25,00 zł 25.00quantity szt.
dodaj do przechowalni
Pin It

Opis

 

Oferta ubezpieczenia NNW dla społeczności PWr

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa:

1) nieszczęśliwych wypadków,

2) zawału serca,

3) krwotoku śródczaszkowego,

4) obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie,

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń  objętych umową ubezpieczenia, o których mowa powyżej niezależnie od miejsca i chwili zajścia nieszczęśliwych wypadków  zdarzeń, o których mowa powyżej, pod warunkiem, że zaszły w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

 

Wysokość składki         

Suma Ubezpieczenia

25zł

15 000 zł

45zł

25 000 zł

50zł

30 000zł

 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić:

 • Studenci
 • Doktoranci
 • Uczestnicy obozów studenckich oraz praktyk
 • Kadra i pracownicy Politechniki Wrocławskiej

 

Zakres proponowanego ubezpieczenia (Wariant I Ogólnych Warunków Ubezpieczenia)

Świadczenia podstawowe:

 • Z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową
 • Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (zgodnie z zasadą % ubezpieczenia, za % stałego uszczerbku na zdrowiu),
 • Jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu i wystąpienia innych następstw niż wymienione w Tabeli 3,4,6,7 (Tabela Nr 5) OWU  - nagłe zatrucia gazami, substancjami chemicznymi, porażenia prądem lub w przypadku wystąpienia urazów ciała wymagających interwencji medycznych połączonych z dalszym leczeniem – jeśli zdarzenia te nie spowodowały trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych
 • Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
 • świadczenia typu assistance na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Likwidacja szkody na podstawie dostarczonej podczas zgłaszania szkody dokumentacji medycznej, a w przypadku braku akceptacji przez ubezpieczonego proponowanej kwoty odszkodowania ubezpieczony kierowany jest na komisję lekarską.

Polisy zawierane na okres 12 miesięcy

Ubezpieczenie NNW ważne jest na całym świecie.

 

 

Oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

Przedmiotem ubezpieczenia jest również odpowiedzialność cywilna pomocy domowej wobec osób trzecich za szkody na osobie lub szkody rzeczowe będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Proponowana składka OC w życiu prywatnym z uwzględnieniem warunków szczególnych:

 

Wysokość składki               

Suma Ubezpieczenia

20 zł

20 000 zł

 

 

Z zastrzeżeniem § 8 i 9 OWU, ochroną ubezpieczeniową objęte są w szczególności szkody wyrządzone:

1) wskutek posiadania lub użytkowania nieruchomości łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi,

2) wskutek posiadania lub używania ruchomości, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka inwalidzkiego,

3) przez posiadane zwierzęta,

4) wskutek amatorskiego uprawiania sportu oraz uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i władz uczelni z tytułu wykonywania zawodu

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną nauczycieli, wychowawców oraz opiekunów za szkody wyrządzone uczniom, wychowankom lub osobom trzecim poprzez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych.

Zakres ochrony obejmuje RP co oznacza, że poza ochroną w ramach zajęć szkolnych odpowiedzialnością objęte są również wypadki powstałe podczas opieki oraz wycieczek i wyjazdów integracyjnych.

 

Wysokość składki                  

Suma Ubezpieczenia

5 zł

100 000 zł

 

 

Dodatkowe informacje

 

Od kiedy obowiązuje ubezpieczenie i jak długo jest ważne?

Ubezpieczenie, ze względu na to, że jest ubezpieczeniem grupowym,  jest ważne od następnego dnia po zakupie do końca danego miesiąca i przez 11 kolejnych miesięcy. Czyli ubezpieczenie zakupione np. dnia 12.09 obowiązuje od 13.09 i jest ważne do ostatniego dnia sierpnia kolejnego roku .
 

Jak zgłosić szkodę ?

Aby zgłosić szkodę potrzebny jest numer i seria polisy ubezpieczeniowej, który można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta, bądź mailowo pisząc na adres ubezpieczenia@manus.pl.

Znając numer polisy szkodę można zgłosić w siedzibie PZU S.A

 • na stronie  www.pzu.pl
 • przez telefon – infolinia PZU 0 801 102 102
 • bezpośrednia wizyta w oddziale PZU

 

Ubezpieczenie WOJAŻER
 

 Ubezpieczenie WOJAŻER można kupić wyłącznie w Biurze Informacji Studenckiej w bud. A-1, pokój nr 142

Wyjeżdżając za granicę, warto pomyśleć o ubezpieczeniu, które pomoże podróżować bezpiecznie i spokojnie. By zaspokoić te właśnie podstawowe potrzeby, przygotowaliśmy ofertę Wojażer. W atrakcyjnej cenie można gwarantować rozwiązanie problemów, które podczas przygód za granicą mogą się pojawić. W kwocie 4zł za dzień ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie bagażu, opieką medyczną w każdym miejscu i pakietem assistance. 
Więcej informacji pod adresem: WOJAŻER

 

Pliki do zapisania na dysku:

 

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl