Ubezpieczenie dla doktorantów PWr

25,00 

Wpisz PESEL
Wpisz numer indeksu (albumu)
Musisz być doktorantem PWr, aby zakupić ubezpieczenie!
Musisz wyrazić zgodę
Musisz zaakceptować oświadczenie
Musisz zaakceptować oświadczenie
Musisz zaakceptować oświadczenie

Szczegóły ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE WYSYŁANE JEST NA PODANY ADRES E-MAIL W CIĄGU 7 DNI ROBOCZYCH. 

NIE MA MOŻLIWOŚCI ODBIORU OSOBISTEGO.

 
 Oferta ubezpieczenia NNW dla społeczności PWr

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa:

1) nieszczęśliwych wypadków,

2) zawału serca,

3) krwotoku śródczaszkowego,

4) obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie,

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, o których mowa powyżej niezależnie od miejsca i chwili zajścia nieszczęśliwych wypadków zdarzeń, o których mowa powyżej, pod warunkiem, że zaszły w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Wysokość składkiSuma Ubezpieczenia
25 zł15 000 zł
45 zł25 000 zł
50 zł30 000 zł

Do ubezpieczenia mogą przystąpić:

 • Studenci
 • Doktoranci
 • Uczestnicy obozów studenckich oraz praktyk
 • Kadra i pracownicy Politechniki Wrocławskiej

Zakres proponowanego ubezpieczenia (Wariant I Ogólnych Warunków Ubezpieczenia)

Świadczenia podstawowe:

 • Z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową
 • Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (zgodnie z zasadą % ubezpieczenia, za % stałego uszczerbku na zdrowiu),
 • Jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu i wystąpienia innych następstw niż wymienione w Tabeli 3,4,6,7 (Tabela Nr 5) OWU – nagłe zatrucia gazami, substancjami chemicznymi, porażenia prądem lub w przypadku wystąpienia urazów ciała wymagających interwencji medycznych połączonych z dalszym leczeniem – jeśli zdarzenia te nie spowodowały trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych
 • Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych świadczenia typu assistance na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Likwidacja szkody na podstawie dostarczonej podczas zgłaszania szkody dokumentacji medycznej, a w przypadku braku akceptacji przez ubezpieczonego proponowanej kwoty odszkodowania ubezpieczony kierowany jest na komisję lekarską.

Polisy zawierane na okres 12 miesięcy

Ubezpieczenie NNW ważne jest na całym świecie.

Oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

Przedmiotem ubezpieczenia jest również odpowiedzialność cywilna pomocy domowej wobec osób trzecich za szkody na osobie lub szkody rzeczowe będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Proponowana składka OC w życiu prywatnym z uwzględnieniem warunków szczególnych:

Wysokość składki – 20 zł
Suma Ubezpieczenia – 20 000 zł

Z zastrzeżeniem § 8 i 9 OWU, ochroną ubezpieczeniową objęte są w szczególności szkody wyrządzone:

 1. wskutek posiadania lub użytkowania nieruchomości łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi,
 2. wskutek posiadania lub używania ruchomości, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka inwalidzkiego,
 3. przez posiadane zwierzęta,
 4. wskutek amatorskiego uprawiania sportu oraz uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i władz uczelni z tytułu wykonywania zawodu

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną nauczycieli, wychowawców oraz opiekunów za szkody wyrządzone uczniom, wychowankom lub osobom trzecim poprzez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych.

Zakres ochrony obejmuje RP co oznacza, że poza ochroną w ramach zajęć szkolnych odpowiedzialnością objęte są również wypadki powstałe podczas opieki oraz wycieczek i wyjazdów integracyjnych.

Wysokość składki – 5 zł
Suma Ubezpieczenia – 100 000 zł

Dodatkowe informacje

Od kiedy obowiązuje ubezpieczenie i jak długo jest ważne?

Ubezpieczenie, ze względu na to, że jest ubezpieczeniem grupowym, jest ważne od następnego dnia po zakupie do końca danego miesiąca i przez 11 kolejnych miesięcy. Czyli ubezpieczenie zakupione np. dnia 12.09 obowiązuje od 13.09 i jest ważne do ostatniego dnia sierpnia kolejnego roku .

Jak zgłosić szkodę?

Aby zgłosić szkodę potrzebny jest numer i seria polisy ubezpieczeniowej, który można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta, bądź mailowo pisząc na adres ubezpieczenia@manus.pl.

Znając numer polisy szkodę można zgłosić w siedzibie PZU S.A

na stronie www.pzu.pl
przez telefon – infolinia PZU 0 801 102 102
bezpośrednia wizyta w oddziale PZU

Ubezpieczenie WOJAŻER

Ubezpieczenie WOJAŻER można kupić wyłącznie w Biurze Informacji Studenckiej w bud. A-1, pokój nr 142

Wyjeżdżając za granicę, warto pomyśleć o ubezpieczeniu, które pomoże podróżować bezpiecznie i spokojnie. By zaspokoić te właśnie podstawowe potrzeby, przygotowaliśmy ofertę Wojażer. W atrakcyjnej cenie można gwarantować rozwiązanie problemów, które podczas przygód za granicą mogą się pojawić. W kwocie 4zł za dzień ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie bagażu, opieką medyczną w każdym miejscu i pakietem assistance.

Pliki do zapisania na dysku:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC osób fizycznych
Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu (dla pracowników PWr)
Ogólne Warunki Ubezpieczenia WOJAŻER
Pouczenie oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia

Informujemy, że w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi nasza strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Jednocześnie przypominamy, że w każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce prywatności.