Regulamin sklepu Polibudka.pl

 

§ 1
[Informacje ogólne]

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego Polibudka.pl i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów, lub świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedających oraz Produktami innymi niż Towar, w tym z cenami i dostępnością Produktów, zawarcie Umowy Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży Produktów znajdujących się w ofercie sklepu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu dla każdego Użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
 4. Do przeglądania stron internetowych Sklepu, w tym przeglądania asortymentu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do składania zamówień na produkty i usługi dostępne w Sklepie, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są̨ za pośrednictwem operatora płatności PayPro SA, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin. operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 30134506.

 

§ 2
[Definicje]

 

  1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Fundacji Manus – należy rozumieć przez to Fundację Manus z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 61, 50-366 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000100892, NIP: 8981011437, REGON: 930490978, adres e-mail: polibudka@manus.pl, telefon: +48 71 3407559 (opłata według taryfy operatora);b) Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Fundację Manus pod adresem https://www.polibudka.pl/;
c) Produkcie – należy przez to rozumieć rzeczy i prawa będące w ofercie handlowej Sklepu;
d) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu Internetowego polibudka.pl, w tym w szczególności dokonującą zakupów;
e) Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, korzystającego ze Sklepu Internetowego polibudka.pl, w tym w szczególności dokonującego zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);
f) Koszyku – należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu Internetowego polibudka.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności czy wpisanie kodu rabatowego;
g) Kupującym – należy przez to rozumieć Użytkownika, który zawarł Umowę Sprzedaży;
h) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu.

 

§ 3
[Obowiązki Kupującego]

 

 1. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Sklepu przed złożeniem zamówienia na Produkt. Kupujący w trakcie procesu składania zamówienia oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
 2. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, w tym od dostarczania treści
  o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

 

 

§ 4
[Informacje o produktach i usługach]

 

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów w Sklepie:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych; nie zawierają kosztów dostawy;
b) koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 1. Fundacja Manus zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 2. Fundacja Manus może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

 

§ 5
[Sposób dokonywania zakupów]

 

 1. Kupujący może składać zamówienia 7 dni w tygodniu, przez całą dobę , z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Złożenie zamówienia należy rozumieć jako wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie.
 3. Kupujący zobowiązuje się do wypełnienia formularza prawdziwymi danymi, zgodnie ze stanem faktycznym.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
b) uzupełnić dane płatności
c) wpisać dane do faktury (nazwę firmy i NIP), jeśli faktura ma być wystawiona na konkretny podmiot;
d) w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
e) wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
f) wybrać formę płatności;
g) zaakceptować postanowienia regulaminu;
h) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

 1. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Fundację Manus zamówienia złożonego przez Klienta.
 2. Fundacja Manus zastrzega sobie prawo do weryfikowania zamówień co do danych wprowadzonych do formularza, a w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych zastrzega sobie prawo do wstrzymania się od realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych informacji z Kupującym poprzez dane kontaktowe wskazane w formularzu zamówienia (e-mail, telefon). W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie poprawności danych wprowadzonych do formularza Fundacja Manus ma prawo do anulowania zamówienia.
 3. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia i nadania mu statusu “do realizacji” w e-mailu przesłanym do Kupującego. W niektórych przypadkach, Klient może otrzymywać na adres poczty elektronicznej kolejne informacje dot. statusu zamówienia.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia na zakup Produktu skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Fundacją Manus na warunkach opisanych w Regulaminie.
 5. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Fundacją, dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta.
 6. Przy zamówieniu niektórych produktów, mogą być wymagane dodatkowe informacje takie jak:

a) numer albumu (indeksu);
b) numer PESEL;
c) uczelniany adres e-mail;
d) rozmiar.

 1. Fundacja Manus zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską lub do Paczkomatu InPost;
b) przez 30 dni nie odebrał przedmiotu zamówienia podlegającego odbiorowi w Fundacji Manus;
c) ma więcej niż trzy zamówienia oczekujące na odbiór w Fundacji Manus.

 1. Zamówienie nieodebrane w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia możliwości odbioru zostanie automatycznie anulowane. Następuje zwrot płatności, a Fundacja Manus jest zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia.

 

§6
[Płatność i przesyłka]

 

 1. Sklep realizuje zamówienia w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 2. Kupujący w formularzu zamówienia wybiera jeden z kilku dostępnych sposobów wysyłki zamówienia oraz jedną z dostępnych opcji płatności.
 3. W sytuacji gdy Kupujący nie odbierze przesyłki, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej.
 4. Czas realizacji zamówienia Produktów (jeśli w opisie produktu nie określono inaczej) to maksymalnie 7 dni roboczych.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do przerw w pracy w okresach świątecznych (Wielkanoc, Boże Narodzenie oraz inne), co może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia. W  tym przypadku stosowna informacja pojawi się na stronie www.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta, zostanie ona zwrócona tym samym sposobem, jaki został wykorzystany do płatności.

 

§ 7
[Odpowiedzialność Sklepu]

 

 1. Sklep odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 2. Wobec zamówień dokonywanych przez Kupujących będących przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy.

 

§ 8
[Odstąpienie od umowy i reklamacja]

 

 1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy dla swej skuteczności powinno zostać złożone w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym Kupujący otrzymał produkt. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt bez wad.
 2. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu produktu.
 4. Zwrot ceny Produktu wraz z kosztami dostarczenia produktu następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego nadania.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy oraz pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostarczenia Produktu (za transport ze Sklepu do Kupującego).
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z produktem.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (dotyczy do m.in. produktów szytych na indywidualne zamówienie Kupującego oraz  wydarzeń rozrywkowych, sportowych, kulturalnych, których data była określona w momencie zakupu).
 8. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek nadanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 9. Wszelkie Reklamacje Kupujący składa na adres e-mail: polibudka@manus.pl, pisemnie na adres siedziby Fundacji Manus, lub osobiście w siedzibie Fundacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych.

 

§ 9
[Przetwarzanie danych osobowych]

 

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie, w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów, przetwarzane są przez Fundację Manus. z adresem siedziby: ul. Grunwaldzka 61, 50-366 Wrocław (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną, które wymagają podania danych osobowych. Fundacja Manus przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie.
 3. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

 

§ 10
[Przepisy końcowe]

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020, a jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Fundacji Manus oraz na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 4. W sprawach  nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Fundacją, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
 6. Językiem umów zawieranych z Fundacją jest język polski.
 7. Część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:
  a) Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy

 

Aktualizowanie koszyka…
 • Brak produktów w koszyku.