§ 1
[Informacje ogólne]

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Fundacji Manus – należy rozumieć przez to Fundację Manus z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 61, 50-366 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000100892, NIP: 8981011437, REGON: 930490978, adres e-mail: polibudka@manus.pl, telefon: +48 534 927 488 (opłata według taryfy operatora),
b) Sklepie – należy przez to rozumieć Sklep internetowy prowadzony przez Fundację Manus pod adresem http://www.polibudka.pl/,
c) Produkcie – należy przez to rozumieć rzeczy i prawa będące w ofercie handlowej Sklepu,
d) Kupującym – osoba dokonująca zakupu Produktu przez formularz na stronie internetowej Sklepu,
e) Konsumencie – rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).
2. Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
3. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

§ 2
[Obowiązki Kupującego]

1. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Sklepu przed złożeniem zamówienia na Produkt. Kupujący w trakcie procesu składania zamówienia oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
2. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

§ 3
[Sposób dokonywania zakupów]

1. Kupujący może składać zamówienia 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. W przypadku gdy zamówiony Produkt jest niedostępny, Sklep powiadomi o tym fakcie Kupującego. Sklep dostarcza rzeczy bez wad, chyba że jest to wskazane w opisie produktu.
2. Złożenie zamówienia należy rozumieć jako wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie.
3. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Ceny Produktów w Sklepie zawierają podatek VAT. Do ceny wskazanej na fakturze/paragonie zostaje doliczony koszt przesyłki według tabeli kosztów wysyłki zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu, zgodnie z wyborem Kupującego.
4. Promocje w Sklepie mogą odbywać się na podstawie odrębnego Regulaminu Promocji. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji zastosowanie mają przepisy niniejszego Regulaminu.
5. Kupujący zobowiązuje się do wypełnienia formularza prawdziwymi danymi, zgodnie ze stanem faktycznym.
6. Po wysłaniu formularza zamówienia Kupujący otrzyma e-mail na adres wskazany w formularzu zawierający: dane Kupującego, przedmiot zamówienia wraz ilością egzemplarzy, ceny jednostkowe i cenę całkowitą wraz z kosztami przesyłki, tytuł przelewu, nazwę banku oraz numer konta na który należy dokonać płatności.
7. Fundacja Manus zastrzega sobie prawo do weryfikowania zamówień co do danych wprowadzonych do formularza, a w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych zastrzega sobie prawo do wstrzymania się od realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych informacji z Kupującym poprzez dane kontaktowe wskazane w formularzu zamówienia (e-mail, telefon). W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie poprawności danych wprowadzonych do formularza Fundacja Manus ma prawo do anulowania zamówienia.
8. Do formularza zamówienia Kupujący wprowadza następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres miejsca stałego pobytu oraz adres na który ma być przesłany zamówiony produkt (jeżeli jest inny niż adres miejsca stałego pobytu),
c) adres poczty elektronicznej,
d) telefon.
9. Kupujący, który w formularzu zamówienia zaznaczy chęć otrzymania faktury VAT wpisuje również Numer Identyfikacji Podatkowej.
10. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia i nadania mu statusu “do realizacji” w e-mailu przesłanym do Kupującego.
11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia na zakup Produktu skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Fundacją Manus na warunkach opisanych w Regulaminie.
12. Przy zamówieniu niektórych produktów, mogą być wymagane dodatkowe informacje takie jak:
a) numer albumu (indeksu),
b) numer PESEL,
c) uczelniany adres e-mail,
d) rodzaj,
e) rozmiar.
13. Produkt jakim jest Ubezpieczenie NNW i OC może zamówić wyłącznie obecny student, doktorant oraz pracownik Politechniki Wrocławskiej. Kupujący przy zamówieniu ubezpieczenia oświadcza, że jest studentem, doktorantem lub pracownikiem Politechniki Wrocławskiej oraz oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku powyższego statusu w dacie zgłoszenia, nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową.

§4
[Płatność i przesyłka]

1. Sklep realizuje zamówienia w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
2. Kupujący w formularzu zamówienia wybiera jeden z kilku dostępnych sposobów wysyłki zamówienia oraz jedną z dostępnych opcji płatności:
a) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sklep.
b) przy pomocy płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Banki dostępne w usłudze „Pay-by link”:

mTransfer – mBank, Inteligo – PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao- PeoPay, VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit Agricole, ING, Bank BGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET – Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile – Usługi bankowe
c) przy pomocy karty pałtniczej. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudzę „Płatności Shoper”:

Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 
3. W sytuacji gdy Kupujący nie odbierze przesyłki, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych licząc:
a) od dnia otrzymania płatności – w przypadku przelewu na rachunek bankowy i płatności online realizowanych przez Blue Media S.A.
5. Z przyczyn niezależnych od Sklepu realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Sklep poinformuje niezwłocznie o przyczynie wydłużenia terminu realizacji zamówienia i wskaże nowy termin realizacji zamówienia. Niezaakceptowanie nowego terminu przez Kupującego skutkuje odstąpieniem od umowy.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do przerw w pracy w okresach świątecznych (Wielkanoc, Boże Narodzenie oraz inne), co może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia. W  tym przypadku stosowna informacja pojawi się na stronie www.
7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 5
[Odpowiedzialność Sklepu]

1. Sklep odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
2. Wobec zamówień dokonywanych przez Kupujących będących przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy.

§ 6
[Odstąpienie od umowy i reklamacja]

1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy dla swej skuteczności powinno zostać złożone w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym Kupujący otrzymał produkt. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt bez wad.
2. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu produktu.
4. Zwrot ceny Produktu wraz z kosztami dostarczenia produktu następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego nadania.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostarczenia Produktu (za transport ze Sklepu do Kupującego). Sklep zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki według tabeli kosztów wysyłki, bez względu na to jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z produktem.
7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest nagranie dźwiękowe lub wizualne lub produkt zapisany na informatycznym nośniku danych, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także w przypadku dzienników, periodyków lub czasopism.
8. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek nadanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
9. Wszelkie Reklamacje Kupujący składa na adres e-mail: polibudka@manus.pl, pisemnie na adres siedziby Fundacji Manus, lub osobiście w siedzibie Fundacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych.

§ 7
[Przetwarzanie danych osobowych]

1. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane wyłącznie do celów realizacji zamówienia Fundacji Manus.
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Manus.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Fundacją Manus a Kupującym.

§ 8
[Przepisy końcowe]

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2015 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Fundacji Manus oraz na stronie internetowej Sklepu.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
4. W sprawach  nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Kupujący może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) Rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl
Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy